En sup til de behoever jåg
Für jåg inte de so moor jåg inte brá
En, tvo, tre, fiyura eller fem
Für jåg inte de so gor jåg inte hem (x2)

Yum da didlle-addy diddle-addy
Yum da diddle-addy diddle addy
Yum da de doo de daw de diidle addy daw (x2)